Kodeks Sieci NC RfG

Jesteś tutaj: »

Zakład Energoelektryczny ENERGO-STIL Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż od 27 kwietnia 2019r. zaczynają obowiązywać zapisy Rozporządzenia Komisji Europejskiej 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG). Proces wdrażania kodeksu sieci NC RfG wymagał podjęcia na poziomie krajowym szeregu działań przez operatora systemu przesyłowego i operatorów systemów dystrybucyjnych. Wymagane kodeksem działania związane z określeniem progów mocy dla poszczególnych typów jednostek wytwórczych i opracowaniem szczegółowych wymagań ogólnego stosowania były konsultowane z interesariuszami, zostały przekazane i następnie zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w wymaganych kodeksem ramach czasowych – informacje dostępne na stronie Operatora Systemu Przesyłowego (https://www.pse.pl/rfg). Oprócz dokumentów zatwierdzanych przez Urząd Regulacji Energetyki ZE ENERGO-STIL opracował dokumenty i procedury wdrażające postanowienia kodeksu sieci NC RfG, które regulują zasady przyłączania jednostek wytwórczych do sieci, w tym: 

  1. Procedura pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania typu A – do 50 kW mocy zainstalowanej (mikroinstalacje) przyłączanych na Zgłoszenie zgodnie z Art. 7 ust. 8d4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
  2. Procedura pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania typu A (o mocy maksymalnej mniejszej niż 200 kW) przyłączanych w oparciu o realizację umowy o przyłączenie
  3. Procedura pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania typu B o mocy maksymalnej od 0,2 MW do 10,0 MW oraz typu C o mocy maksymalnej od 10,0 MW do 75,0 MW, przyłączanych do sieci na napięciu poniżej 110 kV
  4. Wykaz informacji i dokumentów, które należy przedstawić, a także wymogi, które mają być spełnione przez właściciela zakładu wytwarzania energii, w ramach procesu weryfikacji spełnienia wymagań
  5. Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych.
  6. Procedura testowania modułów wytwarzania energii wraz z podziałem obowiązków między właścicielem zakładu wytwarzania energii, a operatorem systemu na potrzeby testów.
  7. Procedura objęcia istniejącego modułu wytwarzania energii wymogami NC RfG w przypadku modernizacji lub wymiany.

Procedura pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania typu A – do 50 kW mocy zainstalowanej (mikroinstalacje) przyłączanych na Zgłoszenie zgodnie z Art. 7 ust. 8d4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Wniosek o określenie warunków przyłączenia mikroinstalacji do sieci / Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalcji do sieci elektroenergetycznej Zakładu Energoelektrycznego Energo-Stil Sp. z o.o.

Załącznik A do Wniosku o określenie warunków przyłączenia mikroinstalacji do sieci / Zgłoszenia przyłączenia mikroinstalcji do sieci elektroenergetycznej Zakładu Energoelektrycznego Energo-Stil Sp. z o.o.

Załącznik B do Wniosku o określenie warunków przyłączenia mikroinstalacji do sieci / Zgłoszenia przyłączenia mikroinstalcji do sieci elektroenergetycznej Zakładu Energoelektrycznego Energo-Stil Sp. z o.o.

Procedura pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania typu A (o mocy maksymalnej mniejszej niż 200 kW) przyłączanych w oparciu o realizację umowy o przyłączenie.

Zgłoszenie/Dokument instalacji 1) przyłączenia MODUŁU WYTWARZANIA ENERGII TYPU A

Procedura pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania typu B o mocy maksymalnej od 0,2 MW do 10,0 MW oraz typu C o mocy maksymalnej od 10,0 MW do 75,0 MW, przyłączanych do sieci na napięciu poniżej 110 kV.

Dokument MODUŁU WYTWARZANIA ENERGII – PGMD TYPU B i C

Wykaz informacji i dokumentów, które należy przedstawić, a także wymogi, które mają być spełnione przez właściciela zakładu wytwarzania energii, w ramach procesu weryfikacji spełnienia wymagań.

Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych – dokument ten reguluje zasady wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci wszystkich OSD i OSP zrzeszonych w ramach PTPiREE. Z dniem 01.07.2020 r. wprowadzono wzorzec Deklaracji zgodności, którego stosowanie dopuszczono w miejsce certyfikatów w okresie przejściowym do dn. 27 kwietnia 2021 r. Więcej informacji dotyczących ww. dokumentu oraz wzór Deklaracji zgodności dostępne są na stronie: http://ptpiree.pl/aktualnosci/2020-03-27

Procedura testowania modułów wytwarzania energii wraz z podziałem obowiązków między właścicielem zakładu wytwarzania energii, a operatorem systemu na potrzeby testów

Załączniki:

Procedura objęcia istniejącego modułu wytwarzania energii wymogami NC RfG w przypadku modernizacji lub wymiany.